VBGood网站全文搜索 Google

搜索VBGood全站网页(全文搜索)
首页 - 经验之谈 - 实现鼠标移到窗口上时变大,移出窗体时变小(如《东方快车》)
发表评论(0)作者:, 平台:, 阅读:10316, 日期:2000-03-12
用Form 的 Mouse_Move事件来检查鼠标是否在窗口内:

 如果在窗口内就使窗口尺寸变大(Me.Height = 大窗口高度值);

 如果鼠标离开就使窗口尺寸变小(Me.Height = 大窗口高度值);

 但是,最好不要直接对窗口的尺寸进行增减,应该首先判断窗口尺寸是否已经是所需窗口的大小,最后设定窗口始终在最前方。下面附上代码,供参考:

 '首先应设置Form1.BorderStyle = 0

 Option Explicit

 Dim a As Long

 Dim b As Long

 Private Sub Form_Load()

 a = 3500

 b = 1000

 Form1.BackColor = vbMagenta

 Form1.Width = a

 Form1.Height = b

 End Sub

 '鼠标移动到窗口则窗口变大反之则变小

 Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

 Form1.Width = 8200

 Form1.Height = 2450

 If (X > 8000) or (Y > 2000) or (X < 200) or (Y < 200) Then '在理论上应取0
 Form1.Width = a

 Form1.Height = b

 End If

 End Sub